Ilmi Jedhama

Akkasumas mammaaksi biraan "Godaa mannaa godoo ofii wayya" jette haftuun jedhama. Beekaan akkas jedhe. Abune Petros was born in Fitche, north of Addis Ababa, under the name Magarsa Badhasa. maqaa isaatin moggaafamuun "Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Garasuu Dhukii" jedhama. dhufe jedhama. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane'aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. Mootii Daa'imaa Yookan Maraataa (A baby or Mad King) Abjuun Mootii tahuu fi dhugaan Mootii tahuu jidduu gargaarummaa guddatu jira. Dhukaasa mana shubbisa Halkanii (Night Club) Appilii fuulduraa eegalee Garee gareen wal qooduun Daandii Turisti irraan Gara M/B/Bishooftuu. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Ilmi namaa afaan fayyadamuu erga jalqabee yeroo gabaabaa booda dubbi mi’eechuufi bareedina itti uwwisuuf jecha ogwalaloon uumame jechuudhan ibsu. Ilmi namaa ergaa gara addunyaa kanaatti yeroo dhufu uumaan dandeettii tokkoofi isaa oliin waliin uuma. Posts about Seenaa Goototaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Haile Sillaasee Gugsaa tokko ture. + 2 Yihowaanis, ‘Ani isas taʼe saba isaa hundumaa, akkasumas biyya isaa harka keetti dabarsee waanan kennuuf isa hin sodaatin; atis wantuma Sihoon mootii Amoorotaa isa Heshboon keessa jiraachaa ture irratti goote isa irrattis ni goota. Sanu yeroo dhukubni koronaa biyya kenna keessa haalaan babal'ate keessatti, waan bitu hunda gejjiba umaataatiin fedhee bakkaa bakka geessuuf, hangam akka dararamaa. Warri jahannamii yommuu yaamicha kana dhagahu morma dheeressee xiyyeeffannaan ilaala. D jaarraa 12ffaa keessa akka caffeen deebitee Odaa Nabee teesse tilmaama. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Hoogganaan uummataa gara biraanimmoo Garaad Jiloo kan jedhamu Raayaadha. Waaqayyo tokko qaama sadii keessa jiraata jedhee bu‘uura haa buusu malee , Ilmi Abbaa irraa gad barumsa jedhu barsiise xumuree ture. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala’e. Addis sabboonummaa oromummaan argisiise sababeeffachuun Diinni Lubbuu isaa galaafattus Addis Du’a dhiirri du’u du’e. Dhugumatti miidhaan qormaata jaalala daangaa darbe irraa dhalatu jechootan ibsuun ni ulfaata, gurraanis dhagayuun ni jabaata. Oromia Media Network (OMN) is a product of the unwavering spirit of the Oromo people, and their firm belief in freedom of expression and freedom of thought. Mammaaksi kana irraa kan hubannu kan koo waan jedhan akka wabii namaaf ta'u eera. "Ilmi koo har'as ilmaannan harka qal'eeyyii walitti funaanee guddisaa fi barsiisaa jira. Kanaaf gadaa abbaa fi gadaa ilmaa jedhama. • Yoo ofii kee rakkattee, dadhabdee milkaa'uu baatte, rakkina kee kanatti ilmi kee, dhaloonni si boodaa milkaa'uu danda'a. Jecha gochi akkasii kun ittiin ibsamus "sportwashing" jedhama. Sababa(factors) adda addaa irraa ka’ee waan tokko bifa adda addaan hubata. Kana dhiisati qabeenya abbaa fi haadha ofii sobaan hatu. f Anatomy of female Power. Waanta amanamuu qabu kan Waaqayyo gaafatu ammaamtaa mul'ata yeroo sana keessatti nama sanaaf kennamu irratti hundaa'a. Ilbiisni kun korophiisaan wal fakkaata. Kanaaf, waan ofii bareedaadha. Nugusota Baabiloon baayeetu jira. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta'an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Kanaafuu mana kiristaanaa yeroo jedhamu namoota amanan mul’isa. Addis sabboonummaa oromummaan argisiise sababeeffachuun Diinni Lubbuu isaa galaafattus Addis Du’a dhiirri du’u du’e. Oromo Gender. Haa ta'u malee, gara guyyaa Ilmi Waaqayyoo cubbuu dhala namaatiif dhiiga isaa dhangalaasu agarsiiseera. Iyyo'asis afaan biraarra Afaan Oromoo dubbachuu filate jedhama. Lachuu saanii bara tti Gadaarra turan. Qoraahi ilmi Yizhaar akaakayyuun Qehaat inni sanyii Lewwii, Daataanii fi Abiiram ilmaan Eliiyaabii fi On ilmi Phelet sanyiin Ruuben, 2. Du'a Nagasii boodas, ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Yesus yeroo samiirra turettis, hojii Abbaansaa isaaf kenne raawwateera. Jecha kana arkiyoolojiistonni wayita Afaan Ingiliziitti hiikan, ‘Tutankhamun’ jechuun ‘He who believes in mass’ jechuudha jedhanii hiikani jedhu. Duuka bu’aan Gooftaa kan obboleessa jedhamee waamamaa ture, qulqulluu Yihudaan akkana jedheera, “Amantaa tokkittii abbootiidhaaf kennamteef akka wareegamtaaniif, Isiniif barreessuuf dirqisiifameera” jedheera. Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra. Ilmi abbaan isaa "intala magaalaa kan waa hunda beektu, asiin seentee achiin baatu, fuudhi" jedhee guddie yoo intala akkasii arge akka jaalatu beekamaadha. Gaafa tokko ganamaan ka’anii lafa fagootti duulan. Adeemsa gargar caccabuu ABO yeroo sanaa keessatti gaheen Kab. Jan 14, 2017 · Kaayyoon guddaan ilmi namaa ittii uumameef Rabbiin qofa gabbaruun jaalala Isaa argachuudha. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Abiishee Garbaa Abishee Garbaa abbaa duulaa (mootii jechuunis ni danda'ama) ummata Oromoo naannoo Horroo jiraachaa turee yoo ta'u goota beekkamaadha. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Jecha biraatin, "Laa ilaah illallah" dha. Naannoon kunis, "Manjee" jedhama turee jedhama. Gogeessa Gadaa Gadaan gogeessa (garee) shan kan qabu yoo ta’u, isaanis shanan Gadaa Oromoo jedhamu. Kunis amantii keessatti gochaadhan kan ifa ta'udha. Issue Date: Hoodni, safuufi amantiin sirna kana keessa ture seenza nama hunda biratti fudhatamee kabajama; sanii ala bahuun hawaasaa ala tahutti waan fudhatamuuf nam-tokkoo kaasee hamma maatiitti, maatiirraa kaasee. Kan itti aanu ammoo tsetse fly jedhama. Hariiroon uumaa fi uumamaa (lubbuu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii) gidduu jiru #Safuu jedhama. Akkuma kanatti itti fufee dabra. Kan ani jiraadhu biyya Amerikaa magaalaa Chicago dha. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Dhugumatti miidhaan qormaata jaalala daangaa darbe irraa dhalatu jechootan ibsuun ni ulfaata, gurraanis dhagayuun ni jabaata. ⦁ Iccitiin kun waa'ee waaqayyoon nama ta'uusaa fii qaamolii sadan keessaa ilmi/ወልድ/ gara lafaa dhufuun qaama isaa kan adda ta'een haadha keenya qul. Oromia Media Network (OMN) is a product of the unwavering spirit of the Oromo people, and their firm belief in freedom of expression and freedom of thought. Akka fakkaatu yoo tahe mul'ata haadha isaan akka Mootii tahu gaafa mudama isaa himatee jira. kanan gammadu, Ilmi koo ani jaaladhu kanadha" jedhee samii irraa ni. Haadha manaa koo wajjin kan wal […]. Wanti ilmi namaa itti qoramu, "wanta tokkotti ajajuu, wanta tokko irraa dhoowwu, wanta gaggaarii, wanta badaa fi kkf" dha. Ilmi haadha dhaanu yoo jiraate adabbii qaba. Ilmi haadhasaa ani dhiira jedhee hindhaanu, hintuffatus. Yoo dhiise immoo lubbuma ofii miidha. Wanta Inni, Ilmi hojjechuun isaaf ta'u, Ilmatti in argisiisa, akkasumas immoo aangoo isa Ilmi raawwate, gochaa jiruu fi fuulduraaf godhu akka Inni godhuuf Isaaf in kenna (Yoh. Koorsii: Bayoloojii Waliigalaa II Lakkoofsa Koorsii: Biol. Sanban kunis kan itti yaadatamu Gooftaan keenya Iyyaasus kirstoos waa'ee isaa mallaattoowwan yommuu in dhufuuf jala gahu ta'uu jiran,keessattu shakkiitoonni hedduun maqaa isaattin. Moggaafni sanbatoota darbaniis ta'e kan isa kanaa kan Qulqullicha Yaareedi. Gadaa keessatti aangoon hayyootaa walqixxummaa dhaan kennama. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. Barnoota afaan Oromoo, kutaa 4ffaa. Yaaliin Ajjeechaa Pirezidaantii Waldaa Macaa fi Tuulamaa (WMT), Obbo Dirribii irratti Raawatame! Kamisa darbe halkan, jechuun, Hagayya 06, 2020 humnooti nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa …. (desertification) jedhama. You can write a book review and share your experiences. Because every man has as boss his wife or his mother, or some other woman in his life, men may rule the world, but women rule the men who rule the world. 2 Namoonni tuutawwan weerartootaa ilmi Saaʼol geggeessu keessatti itti gaafatamummaa qaban lama jiru turan; maqaan isa tokkoo Baʼaanaa, maqaan isa kan biraa immoo Reekaab jedhama ture. Iccitii kana jalatti, qaamota sadan keessa qaamni inni tokko, Ilmi, Tawaahidoodhaan, dubroo Maariyaamirraa fooniin dhalachuu, Maariyaam irraa foonii fi lubbuu fudhachuun nama ta'ee dhalachuu, Iyyasuus, cuuphamuu Isaa fi Ilmaan nama waanjoo gabrummaa diyaabiloos jalaa baasuuf jabana Philaaxoos fannifamuu Isaa, du'uu Isaa, du'aa ka'uu Isaa, gara Abbaa isaatti deebi'uu isaa duuka bu. Ilmi Hundeessaa Boonsaa, dhalli Guddattuu horaa Oromtichi qaccee gootaa, Irraa-hin-qicneen akka goraa Sanyiin Looreet Tsaggaayee Jibichi araddaa Kuttaayee Kennaan biyyaaf laatame Haacaaluun ni nyaatame! Ayii. Oromo Gender. Ulfina isaa kan ni'imaa fi dhugaa dhaan guutamees agarre; ulfinni isaa tiis307 kan Ilmi tokkichi Abbaa isaa irraa arkatu ture. Raabbii Dammaa Nuu jaallachisee Tokkummaa Ittiin Dammaa baafatani nyaatan nuuf haa kennu!. Warqeen gumaa ilmashee sana ba'uuf, ciistee bultee hin beektu. Mata duree Koorsii - Bu'uura Barnoota Afaan Tokkoffaa Lakk. Ilmi Iyyaasuufi wabii kan godhatan Iyyo’as kan jedhamummoo ennaa bara 1755-1769tti aangoo qabatu bulchiinsi Gondar guutummaa guutuutti jechuudha Oromoo ta’e. Sabastyanos. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. dhukkubni itti ka'u kunis du'aaf isa saaxila. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Gosoota Oromoo keessaa Booranni hangafa. Oct 24, 2012 - Dr. Gabriʼel ergamaan, Yesus Ilma Waaqayyoo akka jedhamu Maariyaamitti himee ture. Du'a Nagasii boodas, ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Seenaa Finfinnee/Shaggar ilaalchisee barruu “Duudhaa” jedhu irratte. ba’an sun Baabiloon jedhama, hiikni isaas. Haannanis sababa kanaan yeroo nyaatte dhuguu dhiistuu fi yeroon nyaata itti lagattutu ture. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa jireenya polotikaa ilmaan Oromoocalaqqisu ayyaana buttaati. Sadarkaan Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Waaqayyo tokko qaama sadii keessa jiraata jedhee bu'uura haa buusu malee , Ilmi Abbaa irraa gad barumsa jedhu barsiise xumuree ture. Jan 18, 2014 · Qulqulluun Phaawuloosis, “Amantiin tokko, Gooftaan tokko” kan jedheef kanafidha. Jirra seena, garuu hinjirru. Ija guyyaa dhabee halkan keessa soorasaa kan funaannataa bulu waraabessi bineensa ijatti hintolle ta'uusaa bineensonni biroon yeroo mara irratti waliigalu. Waggaan afurtamni kun bakka shan kan waggaa saddeet saddeti qabutti hirama. Ilmi haadha dhaanu yoo jiraate adabbii qaba. Ilma:- eenyummaa mataa isaa qaba ; Abbaa fi Hafuura Qulqulluu irraa adda. Ajajaa Dhibbaa Abarraa Alamuu (Ilma isanii isa hangafa) Ajajaa dhibbaa Abarraa Alamuu ilma Koloneel Alamuu Qixxeesa isa durati. Kan yeroo sanitti dhagahe hundinuu ergaasaa ofumaa hiikkata. Abbaan Abiishee Garbaa Hurruubaa yoo ta'u haatisaa ammoo Dagattee jedhamti. Addunyaaw Tasfaayeetiin Sanbatni(Dilbatni) 5ff aa "Dabrazayit" jedhama. Sirni kunBuqqisa jedhama. Seenaa Duubaa Abiishee Garbaa ilma abbaa…. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala’e. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Boodas qormaata. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. Hojiin keenyas akka bofa garaa seeneeti. Kanaafis, ilma namaa waliin waliitti hidheenya kan qabuufi meeshaa walii galtee guyyaa guyyaati. (desertification) jedhama. Nama cimaa umrii ijoollummaa rakkisaa dabarsee dha. Akkasumsa Ilmi namaa tokko waan sabni ykn abbaan isaa kaleessaa itti bulaa ture akkuma jiruutti qabuudhaan abbaa caalchisee ykn kan dogoggora qabu fooyyessee ittiin bulee ilma abbaa caalu jedhama. Barnoota afaan Oromoo, kutaa 4ffaa. በገዳ ሥርዓት የሚቆጠሩ የዕድሜ ምድቦች እና ጥቂት ተግባሮቻቸዉ።. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala'e. Akka itinooloogin jedhutti, addunyaa guutuutti ummata 40,467,900tu Afaan Oromoo dubbata. Ilmi Oromoo kan Abbabaa Biqilaa faa dursuun dhalawwan Oromoo akka miila isaanii qaqallayyoo saniin fiiguu mitii bararanii sadarkaa addunyaatti Toopphiyaa jaraa beeksisaniif kan fakkeenya cimaa tahe, nama naannoo Sulultaa kanaa ti. Aadaafi Dubartoota. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. toowhiida jedhama yoo rabbiif malee godhan shirkii jedhama Ragaa jecha bu'uraa Rabbiin gabbaraa ibaadaa isaatti waa hin makinaa )) suuraa nisaa' 36 Fakkeenya Kadhaan ibaadaa ---- Rabiraaf malee yoo tahe shirkii Qalmi ibadaa --- Rabiraaf malee y oo tahe shirkuu Qodhaan ibaadaa --- Rabiraaf malee yoo godhan shirkii 25. Rakkoo na mudate kanaaf gorsa akka naaf kennitan fedha. Addis sabboonummaa oromummaan argisiise sababeeffachuun Diinni Lubbuu isaa galaafattus Addis Du’a dhiirri du’u du’e. Chaad keessa rakkoon nageenyaa, siyaasaa fi. Akkuma yeroo darbe jenne namni kan uumameef jireenya tana keessatti qoramuun ibaada isarraa barbaadamu akka mirkaneessufi. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Kana jechuun yeroo ammaa irraa duubatti yoo herreegame 2006 – 888 = 1118 A. Ilmi haadhasaa ani dhiira jedhee hindhaanu, hintuffatus. Obama visited Ethiopia earlier this summer. Waaqni uumamuu fi jiraachuu Ayyaana, lubbu-qabeessaa fi lubbuu-dhabeessaa, wantootaa fi al-wantoota hundaa too'ata, akkasumas madaallii Waaqaa fi lafaa sirreessa. Abbaasaa caalaa beekumsa akka qabu namootatti hin dubbanne. Abbaa fi ilmi sadarkaalee gadaa shanin adda fagaatu. 1Abbaa:- Eenyummaa mataa isaa qaba. Sadarkaan Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Woma taateefuu lafii. Addunyaaw Tasfaayeetiin Sanbatni(Dilbatni) 5ff aa "Dabrazayit" jedhama. Akka itinooloogin jedhutti, addunyaa guutuutti ummata 40,467,900tu Afaan Oromoo dubbata. dhufe jedhama. Abbaan isaa Hilqaana, haati isaa immoo Haanna jedhamu. Waaqni uumamuu fi jiraachuu Ayyaana, lubbu-qabeessaa fi lubbuu-dhabeessaa, wantootaa fi al-wantoota hundaa too'ata, akkasumas madaallii Waaqaa fi lafaa sirreessa. Ayyaantuun nama Ayyaana wajjin dubbachuu danda'uu fi amantoonni seera, duudhaa fi qabeenya Waaqaa akka eeganiif geggeessummaa kennani. ! Otoo baraan lubbuu hirruu. Baroota gidduutti kan jijjiiramaa ture qabiyyee amantii amanataa tokkooti. 1 Bara abbootiin murtii+ haqa raawwachiisaa* turanitti beelli biyyattiitti ni buʼe; namichi tokkos Beetaliheem+ ishii Yihudaatti argamtu keessaa haadha manaa isaa fi ilmaan isaa lamaanii wajjin nama biyya ormaa taʼee achi jiraachuuf gara biyya* Moʼaab+ dhaqe. We believe that the primary purpose of any media establishment is to offer thoughtful perspective on various issues. 3ffaa Yoo ilmi qoramee abbaa hanqate — abbaan ebaluu ilma hin arganne jedhama ***. Abune Petros was born in Fitche, north of Addis Ababa, under the name Magarsa Badhasa. 23/12/2020. Gogeessa Gadaa Gadaan gogeessa (garee) shan kan qabu yoo ta'u, isaanis shanan Gadaa Oromoo jedhamu. Carraa kanatti fayyadame yeroon yoo tawbate fi jireenya ofii foyyeesse dhugumatti namni suni qaroodha. Akkan ani yaadutti ilmi nama hundi akka tokkotti waan hunda hin hubatu. ⦁ Iccitiin kun waa'ee waaqayyoon nama ta'uusaa fii qaamolii sadan keessaa ilmi/ወልድ/ gara lafaa dhufuun qaama isaa kan adda ta'een haadha keenya qul. Yoo kana "Eessatti baddee, Waaqoo!!!" jedhee gaafate. Waanta amanamuu qabu kan Waaqayyo gaafatu ammaamtaa mul'ata yeroo sana keessatti nama sanaaf kennamu irratti hundaa'a. Ofii isaatii garuu humna qabeessa ta’ee bara baraan jiraata,yaadni kun immoo Waaqa qofaaf kan ta’u dha. 45 Ilmi namaa hojjechiifachuudhaaf hin dhufne, namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eetiif kennuuf dhufe malee" jedhe. Kiristoosimmoo nyaata dhugaa ta’ee du’a jalaa nu baasuuf jecha Beetaliheemitti dhalate. Dabalii Nagumaatiin. Kanaaf, ilmi namaa muka dhorkame nyaachuun du’ee ture, Foonii fi Dhiiga Kiristoos nyaachuu fi dhuguun deebi’ee fayye jechuudha. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. Ilmi Oromoo tokko korree ta'ee shanee salgee gadaa umurii 9-24 qarree/qeerroof yeroo ta'u,shanee salgeen Gadaa kan suubboo. Gareewwan. Irreecha jechuun sirna kadhaa fi galata waaqaf godhamuudha. Uumamni marti Safuu uumaan isaanii kenniteen qajeelfama. Maatewoos 3:16-17 ta’umsa cuubamuu Yesus dubbata. Grammar + Rules - Oromo; my son is a student [masculine + noun] ilmi kiyya barataadha her daughter is a student [feminine + noun] intalli se barattuudha he has a tall brother [adjective + masculine] inni oboleessa dheera tokko qaba she has a tall sister [adjective + feminine] obboleetti dheertu tokko qabdi his brothers are young [plural masculine + adjective] obbolewwaan sa ijoolleedha. Aadaafi Dubartoota. Yeroo ture keessa ilmi leencaafi ilmi waraabessaa warri angafti dargaggooman. jeequmsatu Walaabu keessatti uumama. በገዳ ሥርዓት የሚቆጠሩ የዕድሜ ምድቦች እና ጥቂት ተግባሮቻቸዉ።. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. Qaalluun gosa beekamaa keessaa baha. Fuudhaafi heerumni namni sanyiin isaa wal horee fakkaattii isaa bakka busaa kan ittiin deemudha. Kiristoosimmoo nyaata dhugaa ta’ee du’a jalaa nu baasuuf jecha Beetaliheemitti dhalate. Abbaa fi ilmi sadarkaalee gadaa shanin adda fagaatu. 29 Unit 29. Abbaan isaa Amoos jedhama. Kuni mal jedhama. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra. bitaacha’ummaa. Thus contrary to appearances, women is boss, the overall boss of the world. Baale, Goobbatti, bara 1877 ka dhalatan Haj Adam Saaddoo; Goota Baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Join Facebook to connect with Itti Daqar Jedhama and others you may know. Ilmi Oromoo gootota akka Adam Saaddoo, Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Basroo Tumsaa, fi hedduu isaanii leellisuuf jaallatu erga leellisee jaallatee kaayyoof isaaniis jaallachuun gaarii ture. Akkasumas mammaaksi biraan “Godaa mannaa godoo ofii wayya” jette haftuun jedhama. • Yoo ofii kee rakkattee, dadhabdee milkaa'uu baatte, rakkina kee kanatti ilmi kee, dhaloonni si boodaa milkaa'uu danda'a. Gooftaan isaaniis rakkoo isaanii dhaggeeffatee hanga ayyaanni isaa ittimuul'ise fala himeef. Dec 03, 2016 · Machaa’isni sun dhaabbate garuu gaabbin hafe. በገዳ ሥርዓት የሚቆጠሩ የዕድሜ ምድቦች እና ጥቂት ተግባሮቻቸዉ።. Ajajaa Dhibbaa Abarraa Alamuu (Ilma isanii isa hangafa) Ajajaa dhibbaa Abarraa Alamuu ilma Koloneel Alamuu Qixxeesa isa durati. Nuxfaan dhiiraa fi nuxfaan dubartii yommuu walitti makamuu zaaygoti jedhama. Mee Dhugaa Baatuun Abeel jedhamu tokko gara mana namicha Eebbisaa jedhamuu akka dhaqe goonee haa yaadnu. Qurxummiin kun bishaan oowwa qabu filata. Ilbiisni kun korophiisaan wal fakkaata. Qurxummiin kun bishaan oowwa qabu filata. Abbaan Abiishee Garbaa Hurruubaa yoo ta'u haatisaa ammoo Dagattee jedhamti. Namicha sooramaaf qophaa’e. This time we will view a list of people, feminine and masculine, followed by grammar rules, finally a list of expressions in Oromo to help you practice your daily phrases. Ilmi namaatis yeroo dheeraaf nagayaan deemuu danda'a. Kitaabni Seenaa Oromoo Kan Waggoota Dheeraa Duraa Ibsu Afaan Oromootti Hiikame. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. ” Suurat al-Hijr 15:99. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40. Obbo Musaan; Saaddo Sheekaa Gobbatti nama. Ilmi yoom haati waan fedhe isa irratti raawwattellee jalaa dheessa malee hinloluun. 27 Unit 27. Booda keessa, gara “Manz” jedhutti jijjiirani. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Ilmi imla isaas kan ayyaanni itti-bu’e Allabbaa Xaafaa, nama bara Hayila-Sillaasee ture. Mar 25, 2020 · Irreechi (iddoo hedduutti Irreessa jedhama)amantii aadaa Oromoo keessatti mul'dhatan keessa isa tokkoo fi adda-dureedha. Abbaan ilma uumatee ilmi guddatee bakka abbaa san yoo gayee akkas jedhama: 1ffaa Yoo ilmi qoramee abbaa caale — abbaan ebaluu lama dhalate jedhama. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala’e. Abbaa fi ilmi sadarkaalee gadaa shanin adda fagaatu. Oromoon Raayyaa yeroo ammaallee hora Ashangeetti safuu qaba. 25 Unit 25. Tiraajeedii ammmayyaa keessatti, qooddattootni safuu waaqaafi safuu hawaasaa sirriitti. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Du'a Nagasii boodas, ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Namichi kun nama Kaaba Afriikaa yoo ta‘u beekaa. Lew 12:1 Maaliif ijoollumman cuuphamu kan jedhuuf. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Dabballee fi Luba Guyyoo Gobbaa Ardaa jilaa Badhaasaatti 2. Ilmi Oromoo kan Abbabaa Biqilaa faa dursuun dhalawwan Oromoo akka miila isaanii qaqallayyoo saniin fiiguu mitii bararanii sadarkaa addunyaatti Toopphiyaa jaraa beeksisaniif kan fakkeenya cimaa tahe, nama naannoo Sulultaa kanaa ti. Booda keessa, gara "Manz" jedhutti jijjiirani. Garuu namni yoo machaa’u sammuun isaa waan jalaa deemtuf yeroo dhaabbate miidhaa kanniin itti yaadu hin qabu. Kanaaf gadaa abbaa fi gadaa ilmaa jedhama. Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa jireenya polotikaa ilmaan Oromoocalaqqisu ayyaana buttaati. Mee yaadachisaaf hiika ibaadaati fi ulaagaalee kanniin gabaabbinaan haa ilaallu. Ilmi Marduuqii "Nubu/Nabi" jedhama. Ofii isaatii garuu humna qabeessa ta’ee bara baraan jiraata,yaadni kun immoo Waaqa qofaaf kan ta’u dha. Dec 03, 2016 · Machaa’isni sun dhaabbate garuu gaabbin hafe. Namicha sooramaaf qophaa’e. Achiin inni baatamee deemu sun ilma isaatiin, "Ilma koo ani abbaa koo kana hindabarsine waan ta'eef atis kana na hindabarsin jennaan ilmi rifatee dhaabbatee erga yaadeen booda edaa atis abbaa kee hallayyaatti gatteeyyuu jedhee manatti deebisee abbaasaa kunuunsee qabachuun ilmaa eebbifamaa ta'e jedhama. Kadhaa fi galanni godhamu kunis iddoo fi yeroon kan murtaa'eedha. Yoh 4:34 yesus immoo, "nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuu dha. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta'an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii. WARAABESSA LEENCOME - ASOOSAMA GABAABAA WARAABESSA LEENCOME! October 22, 2013. Isaayyaas jechuun Waaqayyo nageenyadha jechuudha. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kuushii dubbatu guddicha dha. Kanaaf sirna fuudhaafi heerumaa kanaaf ummanni addunyaa biroo ummanni naannoo Jimmaa Arjoo. Eessumman Iyyo’as Luboofi Birilleen Oromoon fardaan lolan kuma sadii ta’aan qabatanii Gondariin seenan. Diyonoosis waaqa omishaa, keessaayyuu wayinii (wine)fi hormaata akka ta‟e dubbatama. Afaan Oromoon maatii afaanii Afroo-Eeshiyaatik jalatti ramadama. umurii 32 ol /du. Diraamaa tiraajeedii ammayyaa keessatti garuu, wanti raawwatu faallaa diraama tiraajeedii bara duriiti. bartii deessuu sagal/ umurii 24 oli baay'inni isaanii sagal kan t'edha! Egaa ilmi shanee/salgee irra darbee qondaaltummaan qondaalee mana dhaabbachuuf dura. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Ilmi imla isaas kan ayyaanni itti-bu’e Allabbaa Xaafaa, nama bara Hayila-Sillaasee ture. Afaan nama bineensota (bineelda) irraa adda kan baasudha. Kana waliin wal qabatee mammaaksi haati ilmi ishee ballaa “Yaa bakkalcha koo,” jetti jedhama. Mudanoo kooti yoo seene ana maqan koo caalaa jedhama barata kuta 8 tafa ta'e mucayoo takka jaladheen turee matin koo bayee hiyeesa wan ta'anif argachun bayee natii ulfatee anis waan. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Ummanni Oromoo Afaan Oromoo (Oromiffas ni jedhama) dubbata. Waraqaan dhaloota isaa garuu Ebla 28, 1921 kan agarsiisu Giriik laakkoofsa Girigooriyaa waan itti hin fayyadamneef ture. Ilmi lammi isaa diinaf saxilee uummata isaa gutuu ganuu kami iyuu egren isaa ykn dhimmi isaa diina birratis lammi biratis saxilamee qula dhabachun isaa hin oluu. Abbaan Abiishee Garbaa Hurruubaa yoo ta'u haatisaa ammoo Dagattee jedhamti. Dhaloota Dhugaa Dhaale Jiituu Lammii -Unbarsiitii Finfinnee Bara 2006, warri ormaaf ergamuu jiruu isaanii godhatan abjuun ittihammaatee, irribni toluu dinnaan, 'ooda' gaafachuu gara gooftaa isaanii imalan jedhama. Akkuma kanatti itti fufee dabra. Rayyaa ammallee roobi yoo dhabame, hora Ashngiti bahee roobni akka roobuf waaqasaa kadhata. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kuushii dubbatu guddicha dha. Seenaa Finfinnee/Shaggar ilaalchisee barruu “Duudhaa” jedhu irratte. Akkuma yeroo darbe jenne namni kan uumameef jireenya tana keessatti qoramuun ibaada isarraa barbaadamu akka mirkaneessufi. Aadaafi Dubartoota. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40. 2 Namoonni tuutawwan weerartootaa ilmi Saaʼol geggeessu keessatti itti gaafatamummaa qaban lama jiru turan; maqaan isa tokkoo Baʼaanaa, maqaan isa kan biraa immoo Reekaab jedhama ture. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane'aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. Namicha sooramaaf qophaa’e. Afaan Oromoon maatii afaanii Afroo-Eeshiyaatik jalatti ramadama. Ilmi isaani Abbarraan Mootummaa isaanitiif du. Ilmi Oromoo kan Abbabaa Biqilaa faa dursuun dhalawwan Oromoo akka miila isaanii qaqallayyoo saniin fiiguu mitii bararanii sadarkaa addunyaatti Toopphiyaa jaraa beeksisaniif kan fakkeenya cimaa tahe, nama naannoo Sulultaa kanaa ti. Hojjaan ilma namaa gamojummaaf sbaba kan ittiin ta'u keessaa kan akka garmalee dhechisu, garmalee qotuu, garmalee muka muru fi barbaddessu filmi namaa naannoo isaatiif kununsi inni godhu baay’ee gadiaanaa akka ta’ee fi gochi kun immoo faaalama naannoo tiif ka'uumsa akka ta'e kan nama gaafachisu miti. Inni kun mul'ata jijjiiramaa adeemu jedhama. D tti abbootiin amantii duraanii dura bi‟aa Atinaatiyoos (Giriik) jedhamuun durfamanii walga‟ii nama 381 of keessa qabu Eeshiyaa magaala Niqiyaatti taa‟an. Baallii walharkaa fuuchuu. Keeyyata kana keessatti kan ilaalame Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Ilma irratti utuu gad bu’uu Waaqayyo Abbaan immoo ilma isaatti gammaduusaa dubbachuu isaati. The following is the story of Dej. Du'a Nagasii boodas, ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Kanaafis, ilma namaa waliin waliitti hidheenya kan qabuufi meeshaa walii galtee guyyaa guyyaati. 'Ajjeechaa Kaashogjiif Ilmi mootii Saawuudii qoratamuu qabu' Dhimmoonni kanaa gaditti tarreefaman sadan michooma Waashingitaniifi Riyaad gidduu kanneen qaawwa uumuu malan jedhama. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Irreecha jechuun sirna kadhaa fi galata waaqaf godhamuudha. Kana waliin wal qabatee mammaaksi haati ilmi ishee ballaa "Yaa bakkalcha koo," jetti jedhama. Ilmi namaa ergaa gara addunyaa kanaatti yeroo dhufu uumaan dandeettii tokkoofi isaa oliin waliin uuma. በገዳ ሥርዓት የሚቆጠሩ የዕድሜ ምድቦች እና ጥቂት ተግባሮቻቸዉ።. Welcome to the fifth Oromo lesson about gender. Jirra seena, garuu hinjirru. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them. Obbo Leenchoo Lataa guddaa ture (he was a master mind jedhu warri keessa beekan). Yoh 4:34 yesus immoo, "nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuu dha. Feb 27, 2014 · Oromia Media Network will be inaugurated on March 1, 2014. Kanaaf abbaa fi ilmi gogeessa (paartii) tokko keessa jiru jechaa dha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. We believe that the primary purpose of any media establishment is to offer thoughtful perspective on various issues. Kanaaf, waan ofii bareedaadha. Dec 12, 2017 · Waanan godhu wallaale! Mala naa malaa Ganamoo Liibanin jedhama. " Suurat al-Hijr 15:99. Related Videos. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40. Kana waliin wal qabatee mammaaksi haati ilmi ishee ballaa "Yaa bakkalcha koo," jetti jedhama. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Lew 12:1 Maaliif ijoollumman cuuphamu kan jedhuuf. Kunis gogeessa abbaa isaa keessati jechuudha. Koodii - Mot 111 Weeyitii Torbanii - 3 Ibsa Koorsichaa Koorsiin kun leenjifamtoota barsiisota sadarkaa tokkoffaa hundaaf akka waliigalaatti kan kennamuudha. Kitaabni Seenaa Oromoo Kan Waggoota Dheeraa Duraa Ibsu Afaan Oromootti Hiikame. Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Isaayyaas kabaja mootii irra kabajni lubummaa akka caalu itti himaa waan tureef. ILMI NAMAA BAKKA AFURITTI QOODAMA. Ajaja warraa dhiisanii fedhii isaanitiin bobba’uus eegalan. 1) Ittaanaa 2) Tuggee 3) Aagaa 4) Irreechoo 5. Herbert S Luwis madda saba Oromoo argacuuf afaanoota Kushoota bahaa bakka 24tti qoode. Abbaan Abiishee Garbaa Hurruubaa yoo ta'u haatisaa ammoo Dagattee jedhamti. Abbaan isaa Roobaan immoo Sadarkaa Gadaa Yuuba 3ffaa (umurii 56-64) keessa jira. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Hojiin keenyas akka bofa garaa seeneeti. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala’e. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa'ibaati. Welcome to the fifth Oromo lesson about gender. Ilmi namaa ergaa gara addunyaa kanaatti yeroo dhufu uumaan dandeettii tokkoofi isaa oliin waliin uuma. Waamii Birraatuu jedhama. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta'an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii. Rabbiin akkana jedha: " Hanga dhugaan (duuti) sitti dhuftu Gooftaa kee gabbari. Ajjeechaa Addis Alamuu irratti Raawwatame sababeeffachuun poolisiin KBO Shakkamtoota Abbaa Qabeenyaa Mana shubbisaa Appilii fi Nama Addis rukute jedhamee shakkamu tokko to’annoo jala. Dabalii Nagumaatiin. jeequmsatu Walaabu keessatti uumama. Kunis gogeessa abbaa isaa keessati jechuudha. "Yaa Warraa Jahannamii jedhama. Anniisaan durii durii tahee,seenaa dubartoota Oromoo walti qabanii harkaa qaban. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane'aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. (desertification) jedhama. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Abbaa fi ilmi sadarkaalee gadaa shanin adda fagaatu. Hoogganaan uummataa gara biraanimmoo Garaad Jiloo kan jedhamu Raayaadha. Ilmi waraabessaa ammoo sa’a rimaa booji’e. Kadhaa fi galanni godhamu kunis iddoo fi yeroon kan murtaa'eedha. He grew up in a peasant family. 5:19-20, 22, 36). jeequmsatu Walaabu keessatti uumama. Waggaa saddeet saddeettan kanaan Oromoo hamma gaafa dulloomee du’uutti hawaasa keessatti bakkaa fi qoodama dalagaa qabaata. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Amantaa ortodoksii birattis dubartiin dhalattee guyyaa 80 ffaatti, dhiirrii guyyaa. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Duuka bu’aan Gooftaa kan obboleessa jedhamee waamamaa ture, qulqulluu Yihudaan akkana jedheera, “Amantaa tokkittii abbootiidhaaf kennamteef akka wareegamtaaniif, Isiniif barreessuuf dirqisiifameera” jedheera. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Ilmi namaatis yeroo dheeraaf nagayaan deemuu danda'a. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Abbaa fi ilmi sadarkaalee gadaa shanin adda fagaatu. Du'a Nagaasii Kiritos Booda. Uummanni tokko biyya, ilmaan, qabeenya (kan uumamaa ykn kan ofii horate. Yeroo idiletti laalamu jireenya nam tokkoo keessatti, Marsaa Gadaa lamaatu jira. Boodas qormaata. June 17, 2013 · by ltesfa · in Uncategorized. Ajaja warraa dhiisanii fedhii isaanitiin bobba’uus eegalan. Kunis gogeessa abbaa isaa keessati jechuudha. Namicha sooramaaf qophaa’e. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Yeroo idiletti laalamu jireenya nam tokkoo keessatti, Marsaa Gadaa lamaatu jira. Akkuma yeroo darbe jenne hundeen Islaamaa Rabbii olta'aa tokkicha qofa gabbaruu fi wantoota Isaa gadi jiran hundatti mormuu fi gabbaruu irraa fagaachudha. Akka fakkaatu yoo tahe mul'ata haadha isaan akka Mootii tahu gaafa mudama isaa himatee jira. Aug 28, 2015 · After spending four years in an Ethiopian prison on trumped up terrorism charges, Bekele Gerba visits Washington, D. Hojiin keenyas akka bofa garaa seeneeti. Booda keessa, gara "Manz" jedhutti jijjiirani. Gosootni kun akkasitt walitti dhufanii tokkooma gosaa tribal confederacies tolfatan. dhufe jedhama. 1-ደበሌ ፦ ከ 8 እስከ 16 ዓመት ዕድሜ ያላቸዉ ወንዶች ደበሌ ሲባሉ ሴቶቹ ደግሞ ሶኬ በመባል ይመደባሉ።. ),waan arge, waan dhaga’e walumaa galatti waan naannoo isaa jiruu fi. Abiishee Garbaa … Abishee Garbaa abbaa duulaa (mootii jechuunis ni danda'ama) ummata Oromoo naannoo Horroo jiraachaa turee yoo ta'u goota beekkamaadha. Akkuma Addisii fi Hiriyaan isaa Geetuun Gad bahaniin dhukaasni itti baname jedhama. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta'an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii. Yesus yeroo samiirra turettis, hojii Abbaansaa isaaf kenne raawwateera. Magaalichis «Marraanyaa» kan jedhame sababa kanaani jedhama. Akkuma kanatti itti fufee dabra. Barnoota afaan Oromoo, kutaa 4ffaa. Kadhaa fi galanni godhamu kunis iddoo fi yeroon kan murtaa'eedha. Artist Falmata Roorroo jedhama Amma gama Ilmii deebi,e Qurana Rabbii qomatti haffaze jira masha allaah. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa Salaale aanaa Hidhabuu Abootetti Siree Madihaane'aalamii iddoo jedhamutti bara 1914 dhalate. Raajii isaas dubbachaa kan ture bara mootota Akaazi fi Hizqiyaas 740-688ti Dh. Akka fakkaatu yoo tahe mul'ata haadha isaan akka Mootii tahu gaafa mudama isaa himatee jira. Nuxfaan dhiiraa fi nuxfaan dubartii yommuu walitti makamuu zaaygoti jedhama. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Wanta tokko yoo tokkichoomsite, wantoota isaan ala jiran hunda ni dhabamsiista (nafiyyi), Isaaf immoo tokkichummaa ni mirkaneessita. 3ffaa Yoo ilmi qoramee abbaa hanqate — abbaan ebaluu ilma hin arganne jedhama *** Waa sadihii waa sadihii tahan dhokatu malee badanii: 1ffaa Dhugaan yoo kijibni baay'atte hin dhokatti malee badduu. Maartiin Luuter King Juuniyeer waan beektu natti fakkaata. Duraan dursee kan inni hammatamu, shanan Gadaa keessaa miseensa isa gaafa inni dhalatu aangoorra jiruutiini. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Galmi kun “Galma Maaram Jijoo Gabataa” jedhama. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. 2ffaa Yoo ilmi qoramee abbaan walqixa taye — ebalu bakkuma of buuse jedhama. Mee Dhugaa Baatuun Abeel jedhamu tokko gara mana namicha Eebbisaa jedhamuu akka dhaqe goonee haa yaadnu. Akkasumsa Ilmi namaa tokko waan sabni ykn abbaan isaa kaleessaa itti bulaa ture akkuma jiruutti qabuudhaan abbaa caalchisee ykn kan dogoggora qabu fooyyessee ittiin bulee ilma abbaa caalu jedhama. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Sirni kunBuqqisa jedhama. Diyonoosis waaqa omishaa, keessaayyuu wayinii (wine)fi hormaata akka ta‟e dubbatama. Cinna Gadaa bara dheeraa kana booda bara Abbaa Gadaa Namoo Dooyyoo gumiin guddaan kan miseensa Birmajii jila gaggeessen Gadaan haaromfame jedhama. Eenyummaa waan qabuuf, in dubbata, in erga, in arga, in gadda, in gammada. Yoh 4:34 yesus immoo, "nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuu dha. Du'a Nagasii boodas, ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Afaan nama bineensota (bineelda) irraa adda kan baasudha. Because every man has as boss his wife or his mother, or some other woman in his life, men may rule the world, but women rule the men who rule the world. bartii deessuu sagal/ umurii 24 oli baay'inni isaanii sagal kan t'edha! Egaa ilmi shanee/salgee irra darbee qondaaltummaan qondaalee mana dhaabbachuuf dura. Achiin inni baatamee deemu sun ilma isaatiin, "Ilma koo ani abbaa koo kana hindabarsine waan ta'eef atis kana na hindabarsin jennaan ilmi rifatee dhaabbatee erga yaadeen booda edaa atis abbaa kee hallayyaatti gatteeyyuu jedhee manatti deebisee abbaasaa kunuunsee qabachuun ilmaa eebbifamaa ta'e jedhama. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40. Abbaa fi ilmi sadarkaalee gadaa shanin adda fagaatu. Oromoon Raayyaa yeroo ammaallee hora Ashangeetti safuu qaba. Aadaafi Dubartoota. Ilmi Oromoo gootota akka Adam Saaddoo, Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Basroo Tumsaa, fi hedduu isaanii leellisuuf jaallatu erga leellisee jaallatee kaayyoof isaaniis jaallachuun gaarii ture. BAAFATA 1 Seensa 9 2 Tolina amantii islaamaa 11 3 Utubalee islaamaa 21 4 Utubaalee iimaanaa 33 5 Ibaadaa fi hiikkaa isi 49 6 Towhiidaa fii qooda isaa 55. Ciroo hirkataan qaama hima ta;ee, hima rarra ‟ee hafe ykn ergaa guutuu dabarsuu hindandeenye yoo ta‟u, ciroo of danda ‟a an immoo hima of dand a‟e e dhaabate ykn ergaa guutuu dabarsuu danda‟u dha. Oromoon Raayyaa yeroo ammaallee hora Ashangeetti safuu qaba. Lew 12:1 Maaliif ijoollumman cuuphamu kan jedhuuf. Gaafin guddaan sammuu namaa keessa naanna'an keessaa tokko, "Ani maaliif uumame?" kan jedhuudha. Abiyyi : "Harmeen Dr. Ilmi imla isaas kan ayyaanni itti-bu'e Allabbaa Xaafaa, nama bara Hayila-Sillaasee ture. Rabbiin akkana jedha: “ Hanga dhugaan (duuti) sitti dhuftu Gooftaa kee gabbari. Fakkeenya tokkon siif fudhadha. Ilmi Hundeessaa Boonsaa, dhalli Guddattuu horaa Oromtichi qaccee gootaa, Irraa-hin-qicneen akka goraa Sanyiin Looreet Tsaggaayee Jibichi araddaa Kuttaayee Kennaan biyyaaf laatame Haacaaluun ni nyaatame! Ayii. Kiyyaa Miin Jedhama is on Facebook. Inni kun mul'ata jijjiiramaa adeemu jedhama. Grammar + Rules - Oromo; my son is a student [masculine + noun] ilmi kiyya barataadha her daughter is a student [feminine + noun] intalli se barattuudha he has a tall brother [adjective + masculine] inni oboleessa dheera tokko qaba she has a tall sister [adjective + feminine] obboleetti dheertu tokko qabdi his brothers are young [plural masculine + adjective] obbolewwaan sa ijoolleedha. Herbert S Luwis madda saba Oromoo argacuuf afaanoota Kushoota bahaa bakka 24tti qoode. Abiishee Garbaa Abishee Garbaa abbaa duulaa (mootii jechuunis ni danda'ama) ummata Oromoo naannoo Horroo jiraachaa turee yoo ta'u goota beekkamaadha. Ofii isaatii garuu humna qabeessa ta'ee bara baraan jiraata,yaadni kun immoo Waaqa qofaaf kan ta'u dha. Haadhasaa kabajuu qaba. Ilmi nama jireenya isaa keessatti badii fi dogongoratti osoo hin kufin hin hafu. Ilmi Oromoo kana hiikkate waan guddaaf dhimma itti bahuu akka danda'u hubadhu! Baaltituun odeessituun gam lamattuu kabajaa hinqabdu! Maqaan ishees hololtuu jedhama!. Kakuu Haaraa keessatti, Yesuus waa'ee isa namaaf dubbatuu, Hafuura Qulqulluu erguu Abbaatti dubbata (Yohaannis 14:16-17). 273,110 likes · 10,845 talking about this. Inni bara isaa waggaa 38 jiraate keessatti mirga walqixxummaa gurraachotaaf falmu hoogganaa ture. Namicha sooramaaf qophaa'e. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. 5:19-20, 22, 36). Dubbisa gaarii! Imeelii: [email protected] Ajjeechaa Addis Alamuu irratti Raawwatame sababeeffachuun poolisiin KBO Shakkamtoota Abbaa Qabeenyaa Mana shubbisaa Appilii fi Nama Addis rukute jedhamee shakkamu tokko to’annoo jala. We believe that the primary purpose of any media establishment is to offer thoughtful perspective on various issues. Edition: Second edition. Ofii isaatii garuu humna qabeessa ta'ee bara baraan jiraata,yaadni kun immoo Waaqa qofaaf kan ta'u dha. Nama cimaa umrii ijoollummaa rakkisaa dabarsee dha. Yeroo kabaja ayyaana kanaa shaneen ayyaana kanaafi weellistoonni waliin ta’uun waaqa tolfamaa (gods) waaqessan sana muka aarsaarratti dhiyeessuuf ijaaramee jirutti naanna’uudhaan faarsaa shubbisu. Wanta fooniin isaan barbaachisu hundas guuteef. Garuu lamaanuu barri Gadaa isaanii immoo bara Gadaa Meelbaa jedhama. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Kanaaf abbaa fi ilmi gogeessa (paartii) tokko keessa jiru jechaa dha. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala’e. Dhuguma lafa jiru( objective reality) bifa adda addaan hubata. (desertification) jedhama. 2 Namoonni tuutawwan weerartootaa ilmi Saaʼol geggeessu keessatti itti gaafatamummaa qaban lama jiru turan; maqaan isa tokkoo Baʼaanaa, maqaan isa kan biraa immoo Reekaab jedhama ture. Kaayyoo itti uumameef waan beekuf wanta isarraa barbaadamu ni hojjata. Jul 18, 2017 · “mannaggashaa Awuraajjaa” jedhama. 5:19-20, 22, 36). Kadhaa fi galanni godhamu kunis iddoo fi yeroon kan murtaa'eedha. Dammaa Nyaachuuf baasuun akka salphaati miti. Gosoota Oromoo keessaa Booranni hangafa. Sana malees, wallee fi geerarsa keessatti maqaan isaa yeroo hedduu ka'a. Diraamaa tiraajeedii ammayyaa keessatti garuu, wanti raawwatu faallaa diraama tiraajeedii bara duriiti. Torban shanaffaan Tulluu Ejersaa jedhama. 2 Namoonni tuutawwan weerartootaa ilmi Saaʼol geggeessu keessatti itti gaafatamummaa qaban lama jiru turan; maqaan isa tokkoo Baʼaanaa, maqaan isa kan biraa immoo Reekaab jedhama ture. Baallii walharkaa fuuchuu. "Ilmi koo har'as ilmaannan harka qal'eeyyii walitti funaanee guddisaa fi barsiisaa jira. Fakkeenya tokkon siif fudhadha. Ilmi Oromoo kan Abbabaa Biqilaa faa dursuun dhalawwan Oromoo akka miila isaanii qaqallayyoo saniin fiiguu mitii bararanii sadarkaa addunyaatti Toopphiyaa jaraa beeksisaniif kan fakkeenya cimaa tahe, nama naannoo Sulultaa kanaa ti. Diyonoosis waaqa omishaa, keessaayyuu wayinii (wine)fi hormaata akka ta‟e dubbatama. 1 Bara abbootiin murtii+ haqa raawwachiisaa* turanitti beelli biyyattiitti ni buʼe; namichi tokkos Beetaliheem+ ishii Yihudaatti argamtu keessaa haadha manaa isaa fi ilmaan isaa lamaanii wajjin nama biyya ormaa taʼee achi jiraachuuf gara biyya* Moʼaab+ dhaqe. Akkuma yeroo darbe jenne namni kan uumameef jireenya tana keessatti qoramuun ibaada isarraa barbaadamu akka mirkaneessufi. Garee Mana shubbisaa keessatti Addisiin walitti bu'anis,mana keessaa gad bahuun Mana fuulduratti eeggatan jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Sabastyanos. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Jul 18, 2017 · “mannaggashaa Awuraajjaa” jedhama. + 2 Yihowaanis, ‘Ani isas taʼe saba isaa hundumaa, akkasumas biyya isaa harka keetti dabarsee waanan kennuuf isa hin sodaatin; atis wantuma Sihoon mootii Amoorotaa isa Heshboon keessa jiraachaa ture irratti goote isa irrattis ni goota. You can write a book review and share your experiences. Garuu akka eelee fi sahanii san gabaabaa miti. 1) Ittaanaa 2) Tuggee 3) Aagaa 4) Irreechoo 5. Baallii walharkaa fuuchuu. Fuudhaafi heerumni namni sanyiin isaa wal horee fakkaattii isaa bakka busaa kan ittiin deemudha. Ilmi haadhasaa ani dhiira jedhee hindhaanu, hintuffatus. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. on August 27, 2015 No comments:. namni ilbiisa kanaan hiddame waggoota dheeraa booda dhukkubni sun itti ka'uu danda'a. Sirni kunBuqqisa jedhama. Diyonoosis waaqa omishaa, keessaayyuu wayinii (wine)fi hormaata akka ta‟e dubbatama. Dubbisa gaarii! Imeelii: [email protected] Mee Dhugaa Baatuun Abeel jedhamu tokko gara mana namicha Eebbisaa jedhamuu akka dhaqe goonee haa yaadnu. Du'a Nagasii boodas, ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Kaayyoo kanaaf, nabiyyoonni ergaman, kitaabonni buufaman, dhiigni dhangala’e. Akkasumas mammaaksi biraan "Godaa mannaa godoo ofii wayya" jette haftuun jedhama. Abiishee Garbaa Abishee Garbaa abbaa duulaa (mootii jechuunis ni danda'ama) ummata Oromoo naannoo Horroo jiraachaa turee yoo ta'u goota beekkamaadha. Sirna Gadaa ~Gumaa Guddaa Sirna Gadaa Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Aadaafi Dubartoota. Wallo keessati kan Gadaa fudhate Harmuffaa jedhama. Yeroo idiletti laalamu jireenya nam tokkoo keessatti, Marsaa Gadaa lamaatu jira. Amantaa ortodoksii birattis dubartiin dhalattee guyyaa 80 ffaatti, dhiirrii guyyaa. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. , and says he's disappointed that the Obama administration hasn't been tougher on its ally, Ethiopia, over human rights. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40. ijaarrata. Sanu yeroo dhukubni koronaa biyya kenna keessa haalaan babal'ate keessatti, waan bitu hunda gejjiba umaataatiin fedhee bakkaa bakka geessuuf, hangam akka dararamaa. 2ffaa Yoo ilmi qoramee abbaan walqixa taye — ebalu bakkuma of buuse jedhama. Tiraajeedii ammmayyaa keessatti, qooddattootni safuu waaqaafi safuu hawaasaa sirriitti. Kunis walga’ii Niqiyaa jedhama. Ilmi imla isaas kan ayyaanni itti-bu’e Allabbaa Xaafaa, nama bara Hayila-Sillaasee ture. Warri jahannamiis "Eeyyan kuni bar du'a dha" jechuun deebisan. Mammaaksi kana irraa kan hubannu kan koo waan jedhan akka wabii namaaf ta’u eera. Kanaaf abbaa fi ilmi gogeessa (paartii) tokko keessa jiru jechaa dha. maqaa isaatin moggaafamuun "Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Garasuu Dhukii" jedhama. Waraqaan dhaloota isaa garuu Ebla 28, 1921 kan agarsiisu Giriik laakkoofsa Girigooriyaa waan itti hin fayyadamneef ture. Ilmi yoom haati waan fedhe isa irratti raawwattellee jalaa dheessa malee hinloluun. Uumamni marti Safuu uumaan isaanii kenniteen qajeelfama. Du’a Nagaasikiristos booda ilmi isaa Sabastynos (Sabastiye) kan jedhamu eeboo fi barcuma abbaa isaa dhaale. Waaqayyo tokko qaama sadii keessa jiraata jedhee bu'uura haa buusu malee , Ilmi Abbaa irraa gad barumsa jedhu barsiise xumuree ture. Afaan nama bineensota (bineelda) irraa adda kan baasudha. Sillaaseen walitti bu’iinsa maqaa hinqaban. Dabballee fi Luba Guyyoo Gobbaa Ardaa jilaa Badhaasaatti 2. toowhiida jedhama yoo rabbiif malee godhan shirkii jedhama Ragaa jecha bu'uraa Rabbiin gabbaraa ibaadaa isaatti waa hin makinaa )) suuraa nisaa' 36 Fakkeenya Kadhaan ibaadaa ---- Rabiraaf malee yoo tahe shirkii Qalmi ibadaa --- Rabiraaf malee y oo tahe shirkuu Qodhaan ibaadaa --- Rabiraaf malee yoo godhan shirkii 25. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. maariyaamii irraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu qoodatee haala inni itti nama ta'e kan nu hubachiisudha. Diyonoosis waaqa omishaa, keessaayyuu wayinii (wine)fi hormaata akka ta‟e ilmi haadha fuuchuudha. Ilmi Oromoo gootota akka Adam Saaddoo, Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Basroo Tumsaa, fi hedduu isaanii leellisuuf jaallatu erga leellisee jaallatee kaayyoof isaaniis jaallachuun gaarii ture. Akkasumsa Ilmi namaa tokko waan sabni ykn abbaan isaa kaleessaa itti bulaa ture akkuma jiruutti qabuudhaan abbaa caalchisee ykn kan dogoggora qabu fooyyessee ittiin bulee ilma abbaa caalu jedhama. Waanta amanamuu qabu kan Waaqayyo gaafatu ammaamtaa mul'ata yeroo sana keessatti nama sanaaf kennamu irratti hundaa'a. Macaafa Qulqulluu Qorachuu Kan Qabnu Maaliifi? Macaafa Qulqulluu Qorachuu Kan Qabnu Maaliifi? Mareen armaan gaditti dhihaate, maree Dhugaa Baatonni Yihowaa namootaa wajjin godhan fakkeenya argisiisu dha. Isaanis ilmaan Rimoon Beʼeerotichaa isa gosa Biiniyaam ture sanaa ti. Boodas qormaata. Dabballee fi Luba Guyyoo Gobbaa Ardaa jilaa Badhaasaatti 2. Ilmi Oromoo kamiyyuu, guyyaa itti dhalatee eegalee gogeessa shanan Gadaa keessaa tokko keessatti haammatama. Kanaaf, ilmi namaa muka dhorkame nyaachuun du’ee ture, Foonii fi Dhiiga Kiristoos nyaachuu fi dhuguun deebi’ee fayye jechuudha. Ofiifuu osoo hin guddatiin daa'imummaan daa'imman gaafa guddisaa jiraachuu isaa ilaaltu immimmaantu si hudha" Haadha Dr Markas Raashfoordi. Duuka bu’aan Gooftaa kan obboleessa jedhamee waamamaa ture, qulqulluu Yihudaan akkana jedheera, “Amantaa tokkittii abbootiidhaaf kennamteef akka wareegamtaaniif, Isiniif barreessuuf dirqisiifameera” jedheera. Kanaafuu mana kiristaanaa yeroo jedhamu namoota amanan mul’isa. (desertification) jedhama. Wantoota isa. Akka seera mana kiristaanaa keenyaatti guyyaan kun yaadannoo lammata dhufuu Gooftaa itti himamu yoo ta'u, Gooftaan keenya fayyisaan Addunyaa Iyyasuus Kiristoos kabaja guddaa faaruu Ergamtootaatiin dhufuu isaa fi cubbamtootatti. 27 Unit 27. Seenaa Finfinnee/Shaggar ilaalchisee barruu “Duudhaa” jedhu irratte. Isaanis: Ciroo hi rkataafi of dandaa‟a jedhama. ⦁ Iccitiin kun waa'ee waaqayyoon nama ta'uusaa fii qaamolii sadan keessaa ilmi/ወልድ/ gara lafaa dhufuun qaama isaa kan adda ta'een haadha keenya qul. Aadaansaas jira. Wahhada jechuun tokkichoomse, tokkicha godhe. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Irreecha jechuun sirna kadhaa fi galata waaqaf godhamuudha. Addis sabboonummaa oromummaan argisiise sababeeffachuun Diinni Lubbuu isaa galaafattus Addis Du’a dhiirri du’u du’e. Garuu ibaadan kuni nama fayyaduuf ulaagaalee qaba. 28 Unit 28. Akkasumas bishaan akkaan gad dhooqatu keessa, lafatti gad dhihaatee jiraata. Kana dhiisati qabeenya abbaa fi haadha ofii sobaan hatu. Sanu yeroo dhukubni koronaa biyya kenna keessa haalaan babal'ate keessatti, waan bitu hunda gejjiba umaataatiin fedhee bakkaa bakka geessuuf, hangam akka dararamaa. You can write a book review and share your experiences. Haata'u malee, himannaan kun mootummaa Sa'udii biratti fudhatama hin qabu. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra. Waggaa saddeet saddeettan kanaan Oromoo hamma gaafa dulloomee du'uutti hawaasa keessatti bakkaa fi qoodama dalagaa qabaata. Ilmi nama Akaneetaan jedhamu kana bakka bu’e maqaan isaa ‘Heeroogiloofiiksiin’ yoo barreeffamu ‘Tutankhamun’ jedhama jedhan. Namichiis, Damaa isaa fudhaatee achiin Ayyaalla bu'ee du'ee jedhama. Isaanis: Ciroo hi rkataafi of dandaa‟a jedhama. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40. Related Posts Walharkaa fuudhinsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaa… Qeerroowwan Oromiyaa 50 ol ta'an gara magaalaa Arbaa… Waajjiraalee Baasii Hin Qusannerratti Tarkaanfin Ni… Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii. 25 Unit 25. 29 Unit 29. Abbaan Abiishee Garbaa Hurruubaa yoo ta'u haatisaa ammoo Dagattee jedhamti. Abbaanis ilmi koo nyaatamuurra jedhee bineensichaafi ilma gidduu seenuun miillisaa cabe. Yesusis Ilma Waaqayyoo akka taʼe dubbateera. Akkuma yeroo darbe jenne hundeen Islaamaa Rabbii olta'aa tokkicha qofa gabbaruu fi wantoota Isaa gadi jiran hundatti mormuu fi gabbaruu irraa fagaachudha. Carraa kanatti fayyadame yeroon yoo tawbate fi jireenya ofii foyyeesse dhugumatti namni suni qaroodha. Ulfina isaa kan ni'imaa fi dhugaa dhaan guutamees agarre; ulfinni isaa tiis307 kan Ilmi tokkichi Abbaa isaa irraa arkatu ture. Haa ta'u malee, gara guyyaa Ilmi Waaqayyoo cubbuu dhala namaatiif dhiiga isaa dhangalaasu agarsiiseera. jeequmsatu Walaabu keessatti uumama. bitaacha’ummaa. 23/12/2020. Diyonoosis waaqa omishaa, keessaayyuu wayinii (wine)fi hormaata akka ta’e dubbatama. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. Obboleessa Dr. Tawhiida jechuun maal jechuudhaa? Jechi "Tawhiid" jedhu xumura, wahhada, yuwahhidu jedhu irraa kan dhufeedha. Sababooti( factors. Isaaniis:- Oromoota Walloofi Maccaafi Tuulama. Intala Mootichaa Haile Sillaasee (intala Tafarii Mokonno)fuudha. Ilmi yoom haati waan fedhe isa irratti raawwattellee jalaa dheessa malee hinloluun. Jirra seena, garuu hinjirru. ” Suurat al-Hijr 15:99. Kana irrattimasaanuun ishee sababii isheen dhala dhabdeef ishee ni tuttuqxi ture. Jijoo Gabataaqaalluu naannoo kanaa fi kan naannoo Afran Walisoo kan ture. Abbaan Isaanii Saaddo Sheekaa, daa'ima dhiiraa lama horatan jedhu, Musaa Adam Saaddoo ilmi isaanii. Ilmi namaa afaan fayyadamuu erga jalqabee yeroo gabaabaa booda dubbi mi’eechuufi bareedina itti uwwisuuf jecha ogwalaloon uumame jechuudhan ibsu. Rakkoo na mudate kanaaf gorsa akka naaf kennitan fedha. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha. f Anatomy of female Power. Haannaan dhala dhabdee yeroo dheeraaf gaddaa turte. Namichi kun nama Kaaba Afriikaa yoo ta'u beekaa. ba’an sun Baabiloon jedhama, hiikni isaas. Godoo ijaarratu malee. KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul'ata ADO. D jaarraa 12ffaa keessa akka caffeen deebitee Odaa Nabee teesse tilmaama. Irreecha jechuun sirna kadhaa fi galata waaqaf godhamuudha. Gabriʼel ergamaan, Yesus Ilma Waaqayyoo akka jedhamu Maariyaamitti himee ture.